LHBankCovid19 LHBankCovid19

LH Bank ห่วงใยลูกค้า ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID -19 (สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL) 

 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

 • ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้และคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี

 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

 • ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

โดยธนาคารจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

**มีผลตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนในการลงทะเบียน

 • กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ

 • ลูกค้าจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาคารภายใน 7 วันทำการ ตามเบอร์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

 • สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565


ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบคำขอให้ดำเนินการด้านสินเชื่อ (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 • เอกสารที่ได้รับผลกระทบ อาทิ พนักงานประจำ ขอเอกสารเกี่ยวเนื่อง ลดเงินเดือน, ลาไม่รับเงินเดือน, ธุรกิจส่วนตัว ขอเอกสารเพื่ออ้างอิงสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ ธุรกิจขายเสื้อผ้า ขอเอกสารการเช่า หรือ ใบเสร็จค่าเช่าที่ เป็นต้น

​​​​​

ช่องทางการจัดส่งเอกสาร

 • LH Bank ทุกสาขา

 • ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้
  ที่อยู่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักพัฒนาสินเชื่อและบริหารสินทรัพย์รายย่อย ชั้น M เลขที่ 11 อาคาร Q House สาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 


ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงการระบาดของ COVID-19 ระยะ 3

 • 1 ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ (กรอกข้อมูลเฉพาะผู้กู้หลัก)

ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการตามมาตรการนี้ของธนาคารแลนด์ แลนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และยินยอมให้ธนาคารติดต่อเพื่อบริการทุกประเภทด้านสินเชื่อในทุกช่องทางที่ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต

•    นโยบายความปลอดภัยของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการ ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความ ปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างมั่นใจ

•    ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษาไว้
ทางธนาคารได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและธนาคารยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของธนาคารด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

•    การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางธนาคารเก็บรวบรวมไว้ ทางธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่
1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ท่านประสงค์
2. ทางธนาคารได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่ธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม
3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง


ติดต่อธนาคาร

LH Bank
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
LH Bank
LH Bank Call Center
โทร. 1327