HAPPYHOMELOAN1 HAPPYHOMELOAN1

สมัคร สินเชื่อโฮมโลนโดนใจ

•ดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 3.39%* •ฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร (1) •ฟรีค่าประเมินหลักประกัน*** •กู้ได้ 100% ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี •โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

 • 1 ข้อมูลเบื้องต้น
 • 2 ข้อมูลด้านอาชีพและรายได้
 • 3 ข้อมูลการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการตามมาตรการนี้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และยินยอมให้ธนาคารติดต่อเพื่อบริการทุกประเภทด้านสินเชื่อในทุกช่องทางที่ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต

 • นโยบายความปลอดภัยของธนาคาร

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการ ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความ ปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างมั่นใจ

 • ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ทางธนาคารได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและธนาคารยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของธนาคารด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางธนาคารเก็บรวบรวมไว้ ทางธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่

 1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ท่านประสงค์

 2. ทางธนาคารได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่ธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

 3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย

 แบบ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 3.39% MRR-3.01%
(5.79%)
3.39% 5.01%
ทำประกัน
MRTA/MLTA
ไม่ฟรีค่าจดจำนอง
คงที่ 3.24% MRR-3.01%
(5.79%)
3.24% 4.96%
ไม่ทำประกัน
MRTA/MLTA
คงที่ 3.72% MRR-3.01%
(5.79%)
3.72% 5.12%

 

เงื่อนไข 

 • อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 

หมายเหตุ :

 • โครงการจัดสรรในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น*

 • ราคาซื้อขายของหลักประกันต้องมีราคา (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.00 ล้านบาท , (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.50 ล้านบาท 

 • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำได้**    

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ MRR = 8.80% อ้างอิง ณ วันที่ 11 ต.ค. 66

 • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักประกัน (โครงการจัดสรรทุกโครงการที่มีราคาซื้อขาย 2 ล้านบาทขึ้นไป)***

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี****

 • วงเงินกู้เพิ่มสูงสุด 10% จากสัญญาซื้อขาย เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
  - กรณีทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง: ปีที่ 1-3 : MRR-2.51%=6.29%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99%
  - กรณีทำประกัน MRTA/MLTA ไม่ฟรีค่าจดจำนอง: ปีที่ 1-3 : MRR-2.66%=6.14%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99%
  - กรณีไม่ทำประกัน MRTA/MLTA: ปีที่ 1-3 : MRR-2.18%=6.62%, หลังจากนั้นเป็นต้นไป : MRR - 1.81% = 6.99

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.80% (ณ วันที่ 11 ต.ค. 66) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 • การพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อ โดยอยู่ในดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • อัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่น (มีวงเงินสินเชื่อจำกัด) สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยเบิกรับเงินกู้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 67

 • อ่านข้อมูล Sale sheet คลิก

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 2. อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

 3. อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน

กรณี พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อายุงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป

กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

 1. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

 2. ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)

 

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี) (ได้รับคืนเมื่อเบิกวงเงินกู้กับธนาคาร)

 • ค่าอากรแสตมป์ : คิด 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

 • เบี้ยประกันอัคคีภัย : ตามอัตราของบริษัทประกัน

 • ค่าธรรมเนียม กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก (กรณีปิดบัญชีเพื่อรีไฟแนนซ์) : คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้, ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ ใบหย่า/ ใบมรณบัตร/ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 1. เอกสารแสดงรายได้
 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)

  • สำเนาบัญชีธนาคาร  (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

  • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)

 • กรณีบุคคลธรรมดาที่มีประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ ใบทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

  • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

  • สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)

  • ใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง  6  เดือน (ถ้ามี)

 1. เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลัก ประกัน เช่น โฉนดที่ดิน  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 

 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม

 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (ทุกฉบับ)

 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด (ทุกบัญชี/วงเงิน)

 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป

ตัวอย่างข้อมูลเปรียบเทียบต้นทุนการกู้ยืม

ตัวอย่างการผ่อนชำระ วงเงินกู้ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี
รายละเอียด ระยะเวลาการผ่อนชำระ
20 ปี 25 ปี 30 ปี 40 ปี
ค่างวดผ่อนชำระ/เดือน(บาท) 7,800 7,100 6,700 6,200
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด(บาท) 602,224 734,108 842,373 1,041,452
ดอกเบี้ยจ่ายที่ประหยัดได้(บาท) เมื่อเทียบกับระยะเวลาผ่อน 40 ปี 439,228 307,344 199,079 -

ติดต่อธนาคาร

LH Bank
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
LH Bank
LH Bank Call Center
โทร. 1327
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ และ ประกาศความเป็นส่วนตัว