สมัคร สินเชื่อบุคคล Happy Cash

• ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 8.88% ต่อปี • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก • อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 65

 • 1 ข้อมูลเบื้องต้น
 • 2 ข้อมูลด้านอาชีพและรายได้
 • 3 ข้อมูลการติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการตามมาตรการนี้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และยินยอมให้ธนาคารติดต่อเพื่อบริการทุกประเภทด้านสินเชื่อในทุกช่องทางที่ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต

 • นโยบายความปลอดภัยของธนาคาร

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการ ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความ ปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างมั่นใจ

 • ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ทางธนาคารได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและธนาคารยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของธนาคารด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางธนาคารเก็บรวบรวมไว้ ทางธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่

 1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ท่านประสงค์

 2. ทางธนาคารได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่ธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

 3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ต่อเดือน (บาท)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

30,000-49,999

18.88%

18.88%

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 34 เดือนถัดไป

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 46 เดือนถัดไป

8.88% 2 เดือนแรก
18.88% 58 เดือนถัดไป

50,000-99,999

18.88%

18.88%

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 33 เดือนถัดไป

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 45 เดือนถัดไป

8.88% 3 เดือนแรก
17.88% 57 เดือนถัดไป

ตั้งแต่ 100,000 ขึ้นไป

18.88%

18.88%

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 32 เดือนถัดไป

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 44 เดือนถัดไป

8.88% 4 เดือนแรก
16.88% 56 เดือนถัดไป

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)

 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

 • กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ

 • หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 • หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนด อัตราร้อยละ 2 จากยอดหนี้คงค้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

 • เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 65

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 1. บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 2. อายุ 21 – 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)

 3. รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป

 4. อาชีพ พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 5. อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องผ่านช่วงทดลองงาน

 

เอกสารประกอบการการสมัคร

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

 3. ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

 • เอกสารแสดงรายได้ (กรณีพนักงานประจำ)    

 1. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นใช้เอกสารย้อนหลัง 6 เดือน)

 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

 3. หนังสือแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด


อัตราค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชี, Application LH Bank M Choice หรือสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร

  • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 บาท/ครั้ง

  • ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคารผู้ให้บริการรับชำระเงิน ไม่เกิน 15 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ

 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน

  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-Eleven ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง ค่าบริการ 15 บาท/ครั้ง สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/ครั้ง สำหรับเขตภูมิภาค (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดบริการ)

 
อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้

 • กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด 50 บาทต่อรอบบัญชี

 • กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาทต่อรอบบัญชี


หมายเหตุ:

 • อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
 • ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

ติดต่อธนาคาร

LH Bank
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
LH Bank
LH Bank Call Center
โทร. 1327