Newhappycash7 Newhappycash7

สินเชื่อบุคคล Happy Cash

ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 9.99% นาน 5 เดือน* | อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก | อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน | ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน | โปรโมชันวันนี้ - 31 มี.ค. 67 เท่านั้น

ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการตามมาตรการนี้ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และยินยอมให้ธนาคารติดต่อเพื่อบริการทุกประเภทด้านสินเชื่อในทุกช่องทางที่ให้ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในขณะนี้และที่จะมีขึ้นในอนาคต

 • นโยบายความปลอดภัยของธนาคาร

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง โดยทางธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงมีการ ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าทุกท่านในเรื่องการรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของธนาคารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อความ ปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งต้องอาศัยความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกค้าประกอบด้วย โดยท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงเลือกชมบริการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้อย่างมั่นใจ

 • ข้อมูลที่ธนาคารรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ทางธนาคารได้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือประโยชน์ของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ระหว่างที่ท่านและธนาคารยังมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันหรือตามระยะเวลาที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าของธนาคารด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่ทางธนาคารเก็บรวบรวมไว้ ทางธนาคารไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคลลที่สามเว้นแต่

 1. ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ท่านในการทำธุรกรรมกับทางธนาคารตามที่ท่านประสงค์

 2. ทางธนาคารได้รับการร้องขอจากลูกค้าและลูกค้าได้ยินยอมให้อำนาจแก่ธนาคารในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม

 3. เมื่อมีการร้องขอหรือคำสั่ง ที่ถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย

กลุ่มลูกค้า รายได้ประจำ (ต่อเดือน) ระยะเวลาผ่อน / อัตราดอกเบี้ย
12 / 24 / 36 / 48 เดือน 60 เดือน
พนักงานประจำ กลุ่มสถาบันการเงิน ≥75,000 บาท 20.99% 20.99%
20.99% เดือนที่ 1-5 = 9.99%
เดือนที่ 6-60 = 24.99%
อื่นๆ* ≥75,000 บาท 22.99% - 23.99%
50,000 - 74,999 บาท 22.99% - 23.99%
30,000 - 49,999 บาท* 23.99%
15,000 - 29,999 บาท* 24.99%
เจ้าของกิจการ ≥50,000 บาท 25.00%

*อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระดับรายได้และคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร        

 ข้อกำหนดและเงื่อนไข     

 1. อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ
  (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash)
 2. ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)
 3. กรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ลูกค้าผิดนัดชำระ
 4. หากท่านผิดนัดชำระหนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะทำการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
 6. เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อบุคคล-Happy-Cash2.jpg

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ ประเภทลูกค้า
พนักงานประจำ ธุรกิจส่วนตัว
อายุ* 20-60 ปี (รวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี)
อายุการทำงาน / อายุกิจการ 6 เดือนขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป 50,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หจก.ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนารายการเดินบัญชีธนาคาร (บัญชีหลัก) / แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม

 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
 • ค่าคู่ฉบับสัญญา 5 บาท

อัตราค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

 • ไม่คิดค่าบริการ กรณีชำระโดยหักบัญชี, LHB You Mobile Banking Application หรือสาขาของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร
 • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน 10 บาท/ครั้ง
 • ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคารผู้ให้บริการรับชำระเงิน ไม่เกิน 15 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ: รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ

ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส / 7-Eleven ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง ค่าบริการ 15 บาท/ครั้ง สำหรับเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ 20 บาท/ครั้ง สำหรับเขตภูมิภาค (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ณ จุดบริการ)

หมายเหตุ:

อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับที่สถาบันการเงิน อาจเรียกเก็บได้ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ (สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LH Bank ทุกสาขา หรือโทร. 1327

ติดต่อธนาคาร

LH Bank
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
LH Bank
LH Bank Call Center
โทร. 1327
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่เราจัดเก็บ เหตุผลในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้ใน ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ และ ประกาศความเป็นส่วนตัว